സൗദിയിലെ പ്രമുഖ കമ്പനിയിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് | Saudi Leading Group Recruitment 2022

 എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ജോബ് അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

ആദ്യം ജോലി വിവരങ്ങൾ മുഴുവനും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക👇

If you are very interested in Gulf and indian jobs, 

we will always be with you to assist you,

we have some vacancies in the Gulf to share with you, you can get more details of these vacancies below👇

This is a golden opportunity for you .

Today we are sharing information about your job with a company in the Gulf.

First of all let me tell you something, we share government & private job information daily at home and abroad through this website. Visit this website to get daily updates. 

Join our WhatsApp & Telegram groups. Also do not fly to share this topic with your friends & family as it will help them a lot if they get a job too.

ജോലി വിവരങ്ങൾ 👇

Saudi Leading Group Recruitment 2022- Its very pleasure to inform you that Three Star enterprises are hiring staff now, company has published their vacancies on the Three Star enterprises website’s careers page, When we noticed that We were very happy to share with job seekers, and you can get every detail regarding this job in this post and also you can check it in company website too, and this absolutely free recruitment(there are a small number of charges) there is an agency as intermediate, and our website is not recruiting team, we are just publisher, do further things with your own responsibility.


It’s a golden opportunity for you today would like to inform you about the latest job vacancy in Saudi so before introducing the job we like to say you that we will upload daily gulf, government, and private-sector jobs, to get daily updates just follow our page to reach every day, it will help you to secure bright future.


Company Name- Multiple Companies

Qualification-SSLC/ Plus two/Degree

Benefits- Discuss in Interview

Gender- Male/Female

Salary-Added Below

Job Location- Saudi

Interview – In Calicut

Recruitment by- Three Star Enterprises

Contact Number-Added below


Available Vacancies in Saudi Arabia

Dear job seekers, You can available vacancies below in this paragraph, just check it, if there are any vacancies matched to your profile, if your answer is yes, you can check the eligibility criteria and go-ahead to apply, and also you can contact recruiting team to know your resume status, and you will get a reply only if you are shortlisted by the Human Resources department, and wish you to have bright future from this job.


For Saudi Arabia

For Fast Catering Company, Dammam

Catering Supervisors

Continental Cooks

 

ICE Cream Mfg co, Jeddah

Line Quality

Controller

Aluminum Extrusion Company Dammam

Die Correctors

 

For Logistic Company Dammam

Sales Executive

Wheel Loader Operators

Trailer Operators


For Contracting Company

HVAC Technicians

AC mechanics

 

For Fresh Water Fish Farms

Fisheries Technologies

 

Required For Saudi Arabia

E-Commerce Developers

Web Developers

Graphic Designers

Digital Marketers

 

For Plastic Factory Jeddah

Blown Shrink Film Machine Operators

Thermo Forming Operation Injections

Molding Operators

CNC Operators

Blow Mold Operators

 

HOW TO APPLY?

Three Star enterprises warmly welcome those who have a keen sense of interest in building a career by applying for Saudi Jobs company’s job. All candidates are requested to please take a few minutes to set up Their profile by visiting the following link below. Once the HR department of this company has received your CV, the recruitment team will review it thoroughly and you will get back to you if you are shortlisted. Below is the list of Saudi Jobs, any individuals can apply as per meeting the criteria given. Best Of Luck! 🙂

threestar.keralaa@gmail.com

Contact:9446920477, 9645229557 (WhatsApp Available)


ഈ ജോലിക് റിക്രൂട്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ സ്റ്റാർ ഏജൻസിയാണ്(ഗോവെന്മേന്റ് ലൈസൻസ് ഉണ്ട് ) , അവരുടെ ചാർജ് ഈ ജോലിക് ഉണ്ടാകും , താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം ഈ ജോലിക് അപേക്ഷിക്കുക , എല്ലാ പണമിടപാടുകൾ നേരിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഉത്തവാദത്തോടി കൂടിയായിരിക്കും, നമ്മൾ റിക്രൂയ്‌റ്റർ അല്ല പബ്ലിഷേർ മാത്രമാണ്.


Caution! We are the only advertiser you can do further things with your responsibilities, and if you have any inquiries you can mail us on the mail id given below in-office times.


Share this information with your friends

Post a Comment

Previous Post Next Post